Kasutustingimused

Spordicom MTÜ
Õismäe tee 43, Tallinn 13514
Tel.: 5841 6043
Mail: info@spordicom.ee
Reg.kood: 80412219

 

Üldsätted

 • Käesolevad tingimused reguleerivad veebikeskkonna Spordicom Reg vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • Spordicom Reg veebikeskkond võimaldab erinevatele võistlustele registreerumist.
 • Võistlusele registeerimise tasud on paika pandud võistluste korraldajate poolt ning korraldajal on õigus neid igal ajahetkel muuta.
 • Spordicom Reg keskonnal on õigus ostutingimusi igal ajahetkel muuta. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad avaldamise hetkel. Kui ostja kinnitab oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad talle tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.
 • Kõik hinnad veebikeskkonnas Spordicom Reg on eurodes.

Tellimuse vormistamine

 • Tellimuse vormistamise alustamisel määrake, kelle nimele tellimus koostatakse.
 • Täitke registreerimisvormil esmalt osaleja(te) andmed ning nõudmisel osalevate koera või koerte andmed,
 • Seejärel veenduge, et tellimus on korrektne ning kinnitage tellimus. Arve saab tasuda pangalingi, kaardimakse või -ülekandega.
 • Osalejad kantakse võistluse nimekirja peale makse saabumist ja korraldajapoolset makse saamise kinnitamist.

Tarnimine

 • Kinnituseks, et tellimus on õnnestunud, on osaleja nime avaldamine võistlusele registreerunute nimekirjas.
 • Tellitud lisatooted ja lisateenused antakse üle võistluspaigas võistlusmaterjalide väljastamise ajal võistluse korraldaja poolt.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

 • Spordicom Reg keskkond müüb digitaalseid tooteid ning nendele tellimustele tagastusõigus ei kehti. Võistluse lisatoodete tagastamise korra määrab võistluse korraldaja.
 • Osalust võistlusel ning tellituid lisatooteid on võimalik tühistada vaid kokkuleppel võistluse korraldajaga, kusjuures tagasimakse võimalikkus ja suurus on määratud võistluse korraldaja poolt.
 • Tellitud lisatoodete tagastamise korra määrab võistluse korraldaja.

Muud tingimused

 • Tellimuse kinnitamisel loetakse tellimuse esitajat käesolevate tingimuste, aga ka võistluse korraldusreeglitega tutvunuks ning aktsepteerinuks.
 • Tellimuse esitaja poolt esitatud andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt ning neid ei edastata kolmandatele osapooltele välja arvatud võistluse korraldajale ning seaduses sätestatud juhtudel teistele kolmandatele isikutele.
 • Spordicom MTÜ-l on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind
 • Lepingut rikkunud pool kohustub hüvitama teisele poolele rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu, mistahes mittevaraline kahju ja kaudsed kahjud (sh kahju, mis on tekkinud ostja tegevuse seiskumise või selles esinenud häirete tagajärjel, kolmandatele isikutele tekkinud kahjud, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel tekkinud kahju jne) hüvitamisele ei kuulu.
 • Müüja koguvastutus mis tahes alusel esitatud ostja nõuete eest (sh ostjale tasutavad võimalikud kahjuhüvitised, viivised, leppetrahvid jms) on piiratud summaga, mis võrdub ostja poolt tasutud müügihinnaga. Vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui pool rikub kohustust tahtlikult.
 • Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Kõik tekkinud vaidlused proovitakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.